Bestsellery
Nożyce uniwersalne D116-260 ERDI prawe/lewe
Nożyce uniwersalne D116-260 ERDI prawe/lewe

110,00 zł

89,43 zł

szt.
Szablon traserski Sorex 5-100mm
Szablon traserski Sorex 5-100mm

75,00 zł

60,98 zł

szt.
Producenci
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DEKARZE.PL

Z chwilą publikacji Regulaminu na stronie Usługodawcy, wszelkie wcześniejsze regulaminy, załączniki lub dodatki tracą moc, a w ich miejsce obowiązują postanowienia nowe. Ostatnia aktualizacja Regulaminu: czerwiec 2016 r.

§ 1 

Definicje

 1. Usługodawca - firma High-Tech Sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, posiadająca adres: ul. Strzegomska 55G, 53-611 Wrocław, KRS: 0000660756, NIP: 8943095165, REGON: 366432167, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 281100,00 zł.
 2. Sklep dekarze.pl – sklep internetowy zamieszczony na stronie www.dekarze.pl
 3. Użytkownik – przedsiębiorca czyli osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba prawna - prowadząca działalność gospodarczą.
 4. Konto – konto internetowe utworzone w wyniku:
  1. uzupełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem www.dekarze.pl , przesłanego do Usługodawcy poprzez przycisk „zarejestruj” oraz potwierdzenia rejestracji przez link aktywacyjny zamieszczony w wiadomości e-mail, skierowanej na adres Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym,
 5. Login - adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany podczas procesu rejestracji Konta.
 6. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych służący zabezpieczeniu oraz identyfikacji Użytkownika w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta (tzw. logowania), ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.
 7. Proces składania zmówienia – postępowanie od wyboru przez Użytkownika Produktu ze Sklepu Dekarze.pl, poprzez złożenie oświadczenia woli przez Użytkownika za pomocą funkcji „Zamawiam”, zmierzającego bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu z Usługodawcą, do potwierdzenia zgodności złożonego zamówienia i jego opłaty, w sposób opisany w instrukcji dostępnej na stronie www.dekarze.pl , zakładka FAQ.
 8. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 9. Produkt – produkty prezentowane w sklepie internetowym www.dekarze.pl
 10. Produkt ponadgabarytowy – maszyny i urządzenia oraz inne produkty prezentowane na stronie internetowej www.dekarze.pl których waga całkowita przekracza 30 kg lub jeden z wymiarów tj. długość, szerokość, wysokość przekracza 1 m.
 11. Usługa - usługa świadczona Użytkownikowi nieodpłatnie przez Usługodawcę, na zasadach określonych w Regulaminie, drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), obejmująca Newsletter i utworzenie Konta umożliwiającego wybór i zakup Produktów od Usługodawcy.
 12. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) pochodzące od Usługodawcy wysyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną.
 13. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego dekarze.pl , zamieszczony na stronie internetowej www.dekarze.pl, zakładka Regulamin.

§ 2 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Sklepu dekarze.pl
 2. Możliwość korzystania ze Sklepu dekarze.pl posiadają wyłącznie Użytkownicy.
 3. Korzystanie ze Sklepu dekarze.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik wymagań technicznych w postaci:
  1. dostępu do sieci Internet
  2. dostępu do przeglądarki internetowej w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych,
  3. wyłączonej obsługi języka Javascript,
  4. akceptacji pliki typu „cookies”
  5. łącza internetowego o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
 4. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu dekarze.pl oraz zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości w jego działaniu, które zostały zgłoszone przez Użytkowników.

§ 3 

Rejestracja Konta

 1. Rejestracja Konta, o której mowa w dziale I ust. 4 jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą umowy o świadczenie Usług.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym służącym założeniu Konta jest dobrowolne i bezterminowe.
 3. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 4. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając odpowiedni Login i Hasło. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia Loginu i Hasła osobom trzecim (także poprzez zaniechanie jego odpowiedniego zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich).
 5. Umowa o świadczenie Usług może być wypowiedziana w formie stwierdzonej pismem (faks, skan):
  1. zarówno przez Użytkownika, jak i Usługodawcę, bez uzasadnienia, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
  2. przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w Regulaminie, w terminie 30 dni liczonych od dnia opublikowania zmian w Regulaminie,
  3. przez Usługodawcę w przypadku naruszeń niniejszego Regulaminu lub braku płatności, o której mowa w dziale Realizacja Zamówienia.
 6. W przypadku ustania pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług, Konto danego Użytkownika przestaje być aktywne i dostępne dla Użytkownika, zaś wszelkie złożone przez niego Zamówienia, z wyjątkiem tych, co do których przystąpiono już do realizacji, zostają anulowane.

§ 4 

Zamówienie

 1. Informacje o Produktach zamieszczone na stronach internetowych Sklepu dekarze.pl stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest zakończenie przez Użytkownika Procesu składania zamówień i otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia od Usługodawcy.
 3. Jeżeli zamawiany Produkt nie był dostępny, Użytkownik pod wskazanym przy Koncie adres e-mail jest informowany o:
  1. dostępności lub braku dostępności produktu na magazynie,
  2. możliwości i czasie zaopatrzenia Usługodawcy w produkt zamawiany przez Użytkownika,
  3. innych okolicznościach, które dla Użytkownika mogłyby okazać się przydatne np. o posiadanych przez Usługodawcę produktach zamiennych czy danych kontaktowych przedstawiciela Usługodawcy nadzorującego zamówienie.
 4. W trakcie Procesu składania zamówienia Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu jego realizacji. Niewyrażenie takiej zgody, z powodu ograniczenia możliwości potwierdzenia poprawności zamówienia, uniemożliwi Usługodawcy zakończenie Procesu składania zamówienia.
 5. Użytkownik korzystający ze Sklepu dekarze.pl ma możliwość wyrażenia także innych zgód, których treści widoczne są na stronie internetowej Sklepu dekarze.pl przed zakończeniem Procesu składania zamówień.
 6. Zgody, o których mowa w pkt. 8 i 9 powyżej wyrażane są przez Użytkownika dobrowolnie. Użytkownik korzystający ze Sklepu dekarze.pl może nie zaznaczyć żadnej z pośród zgód oraz może zaznaczyć dowolną ich ilość. Każda ze zgód może zostać cofnięta przez Użytkownika.
 7. Użytkownik może złożyć zamówienie :
   1. drogą internetową poprzez stronę www.dekarze.pl
   2. drogą telefoniczną poprzez kontakt pod numerem +48 730 521 441 lub numerami komórkowymi konsultantów po potwierdzeniu przez Usługodawcę danych Użytkownika. 

   W celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi, rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane.

§ 5 

Realizacja zamówienia

 1. Szacowany czas realizacji zamówienia Usługodawca podaje w Dniach roboczych.
 2. Realizacja zamówienia następuje w terminie wskazanym w Procesie składania zamówienia lub indywidualnie ustalonym z Usługodawcą.
 3. Po przyjęciu zamówienia do realizacji, Użytkownik otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie zamówienia Produktów.
 4. Zamówiony Produkt zostanie wysłany do Użytkownika, niezwłocznie po przyjęciu wpłaty przez Usługodawcę z tytułu zapłaty za zamówione Produkty, chyba że Użytkownik wybrał formę płatności „Kurier za pobraniem” lub „Odbiór osobisty w siedzibie firmy”.
 5. Zamawiając maszyny i windy lub inne towary o wartości powyżej 1000 zł brutto Użytkownicy są zobowiązani do wpłaty zaliczki w wysokości 70% wartości zamówienia na podstawie otrzymanej od nas faktury Pro-Forma.
 6. Ze względu na znaczne wahania kursowe na rynku walut, proponujemy Państwu trzy sposoby realizacji zamówienia dla części maszyn i urządzeń sprowadzanych z zagranicy:
  1. Wpłata zaliczki w wysokości 70% wartości zamówienia na podstawie wystawionej przez nas Faktury Pro-Forma, liczonej według średniego kursu kupna/sprzedaży NBP z dnia zamówienia.
  2. Wpłata 100% wartości zamówienia na podstawie wystawionej przez nas Faktury Pro-Forma liczonej według średniego kursu kupna /sprzedaży NBP z dnia zamówienia. Faktura VAT końcowa dostarczana jest w przeciągu kilku dni od dostarczenia towaru.
  3. Możliwość rozliczenia transakcji w Euro. Użytkownik zobowiązany do wpłaty zaliczki w wysokości 70% wartości brutto zamówienia na podstawie otrzymanej od nas faktury proforma. Po otrzymaniu wpłaty zamówienie jest uruchamiane. Pozostała kwota jest regulowana przed odbiorem maszyny przelewem lub w przypadku towaru o wartości do 4000 zł brutto kurierowi przy odbiorze. Kurier upoważniony jest do pobrań kwot maksymalnie do 4000 zł. Przy zakupie towarów o wartości powyżej tej kwoty różnicę należy wpłacić przelewem przed odbiorem towaru.
 7. Informacje dotyczące kosztów dostarczenia zamówienia są dostępne na stronie internetowej www.dekarze.pl w zakładce Dostawa i płatności oraz podczas procedury zamawiania produktów na stronie internetowej www.dekarze.pl. Koszty związane z dostawą maszyn i urządzeń oraz towarów ponadgabarytowych są ustalane indywidualnie przed realizacją zamówienia droga mailowa lub telefoniczna z Użytkownikiem i wyłącznie po wyrażeniu przez niego akceptacji niniejszych kosztów.
 8. Dostawa nie obejmuje rozładunku towaru. Klient jest zobowiązany zapewnić środki niezbędne do rozładunku. 


§ 6 

Prawa i obowiązku Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z Usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu dekarze.pl
  2. korzystania z Usług w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
 2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki działań podejmowanych za pomocą jego Konta.
 3. Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności.
 4. Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu dekarze.pl oraz o niewłaściwej jakości Usług.
 5. Wszelkie pytania, zastrzeżenia, reklamacje w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług, funkcjonowaniu Sklepu dekarze.pl oraz zakupionych Produktów Użytkownik może zgłaszać drogą elektroniczną pod adresem biuro@dekarze.pl
 6. Każdy produkt posiada okres gwarancji zgodny z kartą gwarancyjną producenta i może być reklamowany także w punktach serwisowych danego producenta podanych w karcie gwarancyjnej. Reklamacje wynikające z niedopełnienia obowiązków przez Kupującego nie będą rozpatrywane.
 7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu będą uwzględniane jedynie po sprawdzeniu zawartości przesyłki w chwili jej odbioru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest przesłanie na adres High-Tech Sp. z o.o., ul. Strzegomska 55G, 53-611 Wrocław protokołu reklamacyjnego spisanego razem z kurierem dostarczającym przesyłkę.
 8. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Użytkownika w terminie 30 dni roboczych.
 9. Usługodawca, w celu uzyskania informacji niezbędnych dla udzielenia odpowiedzi na reklamację zastrzega sobie prawo kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty e-mail z Użytkownikiem.
 10. Usługodawca odmówi rozpatrzenia reklamacji, jeżeli Użytkownik nie przekaże wymaganych przez Usługodawcę do tego celu informacji i dokumentów.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo przedłużenia 30 dniowego terminu na odpowiedź w sytuacji, w której udzielenie odpowiedzi uzależnione jest od decyzji producenta Produktu lub zebrania dodatkowych analiz technicznych lub prawnych, o czym poinformuje niezwłocznie Użytkownika składającego reklamację.
 12. Użytkownik zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu dekarze.pl nie będzie:
  1. podawał danych (np. w formularzu rejestracyjnym) wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
  2. dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa,
  3. naruszał zasad współżycia społecznego np. poprzez powtarzające się przypadki składania Zamówień i nieuregulowania zobowiązań z nich wynikających.
 13. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia Produktu przy odbiorze.
 14. Własność nad produktem przechodzi na Użytkownika z chwilą uregulowania płatności przelewem lub płatnością przy odbiorze produktów i potwierdzeniem odbioru podpisem i pieczątką na dokumentach przewozowych.
 15. Informujemy, że w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje. Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

§ 7 

Newsletter

 1. Korzystanie przez Użytkownika z usługi Newsletter jest dobrowolne i bezterminowe.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera
 3. Każdy Użytkownik korzystający z usługi Newsletter ma możliwość zmiany adresu e-mail bądź rezygnacji z tej usługi poprzez wysłanie wiadomości e-mail informującej o swojej woli na adresem biuro@dekarze.pl


§ 8 

 Prawa autorskie

 1. Strona internetowa Sklepu dekarze.pl chroniona jest prawem autorskim. Użytkownicy mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu dekarze.pl jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest dokonywane w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu dekarze.pl
 2. Usługodawca na podstawie umowy dotyczącej świadczenia Usług udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez Użytkownika z autorskich praw majątkowych do utworów zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu Dekarze.pl, jedynie w celu skorzystania z Usług.
 3. Licencja, o której mowa w pkt. 2 powyżej ustaje automatycznie wraz z ustaniem mocy wiążącej odnośnej umowy o świadczenie Usług.

 

§ 9 

Ochrona danych

 1. Administratorem danych osobowych jest High-Tech Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, posiadająca adres: ul. Strzegomska 55G , 53-611 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000660756, NIP: 8943095165 , REGON: 366432167.
 2. W celu kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych prosimy o mail: p.hektor@dekarze.pl lub telefon +48 508 008 202.
 3. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania usunięcia.
 4. Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Użytkownika powinny być kierowane pod adres e-mail: biuro@dekarze.pl.
 5. W pozostałym zakresie zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika określa Polityka Prywatności.


§ 10 

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
 2. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu lub powstające w związku z nim będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Usługodawcy.
 3. Usługodawca publikuje zmiany Regulaminu na stronie www.dekarze.pl. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu w witrynie WWW, o której mowa w ust. 3 powyżej.
 5. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. W razie jakichkolwiek pytań, uwag, indywidualnych życzeń dotyczących realizacji zamówienia lub też wszelkich niejasności prosimy o kontakt. Nasze Biuro Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 730 521 441 czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 16.30. Mogą Państwo także skontaktować się z nami poprzez e-mail biuro@dekarze.pl

Newsletter
Planujesz zakupy w naszym sklepie?
Zostaw nam swój e-mail wówczas będziesz na bieżąco z nowościami i promocjami w sklepie Dekarze.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl